Boek uw overnachting!
+
RESERVEER NU!

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prestaties die door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof worden uitgevoerd, tenzij er uitdrukkelijk van wordt afgeweken in een specifieke en schriftelijke overeenkomst. Door een reservatie te plaatsen of een offerte aan te vragen bij Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en aanvaardt hij toepasselijkheid ervan zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen algemene voorwaarden.

Versie 2016

 

Prijzen en confirmaties

 • Vermelde prijzen zijn geldig t.e.m. 31/12/2016
 • Reservaties dienen steeds door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof geconfirmeerd te worden. Het terugsturen van een ondertekende offerte of bevestiging voldoet om een reservatie te confirmeren. Elk ondertekend document verbindt de ondertekenaar in eigen naam evenals de persoon of rechtspersoon waarvoor de ondertekenaar handelt.
 • Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof  zal steeds naar best vermogen handelen en steeds trachten de bestelde prestaties uit te voeren conform de verwachtingen van de klant.

Wijziging en/of annulering van reservaties

 • De klant zal zich steeds dienen te houden aan overeengekomen tijdstippen en aantallen.
 • Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen op de offertes/reservaties. Indien het voorschot niet door de Klant wordt betaald binnen de door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof vooropgestelde periode, behoudt Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof zich het recht voor om de reservatie met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren.
 • Annuleringen en/wijzigingen dienen steeds schriftelijk te worden meegedeeld aan Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof, per fax op het nr. 03/4509090 of per mail op info@terelst.be. De klant kan zich enkel beroepen op de annulering indien deze van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof een ontvangstmelding kreeg als bewijs van de gevraagde annulering.

Reservatie van een evenement:

Een evenement kan steeds worden geannuleerd onder de volgende voorwaarden tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders overeengekomen:

Indien een evenement meer dan 30 dagen op voorhand wordt geannuleerd is dit kosteloos.

Indien een evenement minder dan 30 dagen op voorhand wordt geannuleerd, zal 50% van de totale prijsofferte aangerekend worden en 100% van de zaalhuur (in geval van een pakket wordt 100% van de officiële zaalhuur aangerekend), evenals de reeds door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof gemaakte kosten.

Indien een evenement minder dan 10 dagen op voorhand wordt geannuleerd, zal 100% van de totale prijsofferte aangerekend worden evenals de reeds door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof gemaakte kosten.

Het aantal personen voor een evenement kan tot één week op voorhand, en enkel schriftelijk, gewijzigd worden. Ingeval van wijziging minder dan één week voor het evenement, wordt het initiële aantal personen als minimum gefactureerd.

Verminderingen van maximaal van 25% tegenover het vooropgestelde aantal uit de offerte/reservatie zullen worden aanvaard, zodat steeds minimaal 75% van de initiële offerte/reservatie zal worden gefactureerd. Verminderingen van meer dan 75 % tegenover het vooropgestelde aantal uit de offerte/reservatie zal door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof kunnen worden gelijkgesteld met een annulering, en zal de klant 100% van de totale prijsofferte kunnen aangerekend worden evenals de reeds door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof gemaakte kosten.

Tenzij voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof, kan het deelnemersaantal slechts met maximaal 10% van het initiële aantal worden verhoogd. Bijkomende deelnemers zullen aan het overeengekomen tarief aangerekend worden.

Indien een wijziging van het aantal deelnemers een extra kost veroorzaakt in hoofde van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof (bv. andere zaal, extra personeel, …) kan deze kost worden doorgerekend aan de klant.

Reservatie van een zaal

De reservatie van een (vergader- of feest-) zaal  kan kosteloos tot 30 dagen op voorhand, en enkel schriftelijk, worden geannuleerd. Bij een latere annulering zal 100% van de zaalhuur in rekening worden gebracht (in geval van een pakket wordt de officiële zaalhuur aangerekend).

Reservatie van hotelkamer(s)

Annuleren van hotelkamers kan kosteloos tot 30 dagen voor de geplande aankomstdatum (vóór 12u00). tenzij in de overeenkomst anders overeengekomen. Bij een annulering na 14 dagen voor aankomst of in geval van "no show" wordt 100% van de kamerprijs in rekening gebracht.

Betaling

 • De evenementen op Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof worden automatisch gefactureerd.
 • Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof factureert haar prestaties daags na de activiteit. De facturen worden per post opgestuurd. Indien de klant op de dag van de prestatie wenst te betalen, dient hij dit bij de reservatie mede te delen. De rekening wordt dan aan de receptie van het hotel aangeboden en de factuur wordt later toegezonden. Indien de klant wenst dat een PO nummer of andere referte wordt opgenomen op de factuur zal de klant dit nummer/referte aan Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof dienen te bezorgen vóór aanvang van het evenement.
 • Tenzij anders overeengekomen, zijn alle rekeningen of facturen van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof  betaalbaar binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke daaraan te voldoen zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd worden met 10% (en met een minimum van € 125,00) en zal een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar tot op de dag van integrale betaling. Daarnaast zullen alle kosten (met inbegrip van gerechtskosten) veroorzaakt door wanbetaling van de klant ten laste van de klant vallen.
 • Klachten moeten schriftelijk worden ingediend binnen 24u na het ontstaan van de oorzaak van de klacht. Na deze termijn zijn klachten niet meer geldig en worden de prestaties van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof beschouwd als zijnde definitief aanvaard. Voor de geleverde spijzen en dranken is na verbruik geen klacht meer mogelijk. Verzending of afgifte van het BTW-briefje aan de klant, houdt geen bewijs of vermoeden dat de rekening door de klant betaald werd. Evenmin het niet aftekenen van de rekening.
 • Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof betaalt in geen geval commissies aan tussenpersonen, tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk akkoord daaromtrent.

Algemeen

 • Het is de klant niet toegelaten eigen catering te verbruiken op Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. In voorkomend geval zal stopselgeld en/of couvertgeld in rekening gebracht worden.
 • Hotel Ter Elst verwerkt uw persoonsgegevens voor klantenbeheer en direct marketing. Indien u  geen berichten over toekomstige acties of promoties wil ontvangen, kan u zich hiertegen gratis verzetten. Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan verwerkers die in onze opdracht werken. De wet verwerking persoonsgegevens geeft u een recht van inzage en verbetering van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kan u contact opnemen met Hotel Ter Elst via info@terelst.be. Bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1000 BRUSSEL, Waterloolaan 115) wordt een openbaar register gehouden van de geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens. Indien u bijkomende inlichtingen wenst over de wijze waarop Hotel Ter Elst gegevens verwerkt, kan u dit register raadplegen.
 • Mochten door onvoorziene omstandigheden sommige van de overeengekomen spijzen en dranken niet kunnen geleverd worden, dan behoudt Ter Elst zich het recht het menu aan te passen met gelijkwaardige spijzen of dranken, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding.
 • De klant verklaart uitdrukkelijk te verzaken aan de verkorte verjaringstermijnen, voorzien door art. 2271 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dit artikel op de geleverde diensten van toepassing is.
 • Schade die hetzij opzettelijk, hetzij onopzettelijk werd aangebracht aan goederen, installaties of infrastructuur van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof, valt solidair onder de verantwoordelijkheid van diegene die ze veroorzaakt heeft, en deze die het evenement heeft gereserveerd.
 • De klant dient zich in regel te stellen met, en is verantwoordelijk voor administratieve verplichtingen voor het evenement dat hij organiseert, zoals gebeurlijk het vragen van toelating aan de overheid, SABAM, billijke vergoeding (enkel van toepassing bij dans, uitgezonderd huwelijksfeest etc.). De klant zal Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof integraal vrijwaren voor enige vordering die jegens Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof zou worden gesteld wegens het niet naleven van enige verplichting door de klant.
 • Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof kan, behoudens in het geval van opzet of grove fout, niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof of een van haar aangestelden toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte diensten.

De aansprakelijkheid van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof/Kasteel Solhof werd aangerekend voor het deel van de prestaties waarop de beweerde aansprakelijkheid betrekking heeft.

In geen geval kan Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of diefstal van materiaal van klanten of van derden.

 • Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof het recht de uitvoering van haar prestaties te schorsen zo één van haar staten of facturen niet tijdig werd betaald en dit tot volledige aanzuivering van de openstaande bedragen.
 • Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof kan elke overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant, acht (8) kalenderdagen na de verzending van een aangetekende ingebrekestelling, aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de klant in staat van faillissement is verklaard, zijn betalingen heeft gestaakt, uitstel van betaling heeft aangevraagd of verkregen van één of meer van zijn schuldeisers, of het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De klant heeft alsdan geen recht op schadevergoeding.

 • Elke overeenkomst die met Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof wordt aangegaan is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht of de rechtbank dat bevoegd is in het arrondissement van de zetel van Hotel Ter Elst/Kasteel Solhof.